Eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal (Anexa 1);
  • certificatul de naştere, în original;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorț definitivă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, în original sau certificat de divorț însoțit de Convenție;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul serviciului.

Minorului i se va elibera un act de identitate cu aceeași adresă de domiciliu ca a părintelui/reprezentantului legal cu care s-a prezentat în ghișeu.

După împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Actul de identitate al minorului se eliberează titularului minor sau părintelui/reprezentantului legal cu care s-a prezentat la ghișeu.