Eliberare carte de identitate la dobândirea/redobândirea Cetăţeniei Române

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • certificatul de cetățenie română eliberat potrivit legii, în original;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, în original (certificatele trebuie să fie eliberate de autorităţile române);
  • hotărârea de divorţ, definitivă, în original;
  • extras de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: paşaport, permis de conducere sau act de identitate străin, ori documentul ce atestă dreptul de ședere pe teritoriul României eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul serviciului.

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză predă documentul care atestă dreptul de şedere/rezidență pe teritoriul României, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, în original, pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului de cetățenie română.