CONSTATAREA DESFACERII CĂSĂTORIEI PRIN ACORDUL SOŢILOR DE CĂTRE OFIŢERUL DE STARE CIVILĂ

Ofiţerul de stare civilã constatã desfacerea cãsãtoriei, prin divorţ pe cale administrativã, dacã soţii sunt de acord cu divorţul şidacă împreună nu au copii minori, nãscuţi din cãsãtorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi.

         Cererea de divorţ pe cale administrativã se face în scris, se depune şi se semneazã personal de cãtre ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilã delegat de la primãria care are în pãstrare actul de cãsãtorie sau pe raza cãreia se aflã ultima locuinţã comunã a soţilor.

Cererea  de divorţ, este însoţită de urmãtoarele documente:

    a) certificatele de naştere şi cãsãtorie ale soţilor, în original şi în copie;

    b) documentele cu care se face dovada identitãţii, în original şi copie;

    c) dovada achitării taxei de 500 ron pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă.
    d) declaraţie datã în faţa ofiţerului de stare civilã, în situaţia în care ultima locuinţã comunã declaratã nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ã în actele de identitate.

                 În cazul cetãţenilor strãini, certificatele de naştere trebuie sã îndeplineascã cerinţele de legalitate prevãzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai cãror cetãţeni sunt.

                 În cazul persoanelor care nu cunosc limba românã, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducãtor autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

                 Ofiţerul de stare civilã delegat acordã soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

            Dacã sunt întrunite condiţiile prevãzute de lege ofiţerul de stare civilã constatã desfacerea cãsãtoriei prin acordul soţilor şi elibereazã certificatul de divorţ. care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrãtoare.

         Data eliberãrii certificatului constituie data la care este desfãcutã cãsãtoria.

                 În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilã delegat elibereazã o copie, conformă cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de cãtre unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procurã specialã.

                 În situaţia în care constatã cã nu sunt întrunite condiţiile prevãzute de lege pentru desfacerea cãsãtoriei prin acordul pãrţilor, se procedează la emiterea unei dispoziţii de respingere  .