LEGISLAȚIE SPECIFICĂ ACTIVITĂȚII DE EVIDENȚA PERSOANELOR

 • Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, precum şi a formei şi conţinutului cărţii electronice de identitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulament European nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor,cu modificările şi completările ulterioare.

NOTIFICARE IMOBIL

Art. 321 Cod civil republicat

 • Locuinţa familiei este locuinţa comună a soţilor sau, în lipsă, locuinţa soţului la care se află copiii.
 • Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

Art. 322 Cod civil republicat

 • Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia.

În situaţia în care, imobilul A FOST NOTIFICAT în cartea funciară ca locuinţă a familiei, declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane TREBUIE să fie dată de către ambii soţi.

Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, actul de identitate este documentul care se eliberează cetățenilor români și care face dovada identității, a domiciliului și după caz a reședinței titularului acestuia, cu modificările si completările ulterioare.

Documentul se eliberează începând cu vârsta de 14 ani.

Prin act de identitate se înțelege carte de identitatecarte de identitate provizorie și buletin de identitate, aflat în termen de valabilitate.

Buletinele de identitate eliberate în condițiile legii, rămân valabile până la preschimbarea lor în totalitate.

În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identității si a cetățeniei române se face cu certificatul de naștere al acestuia, iar dovada domiciliului se face cu actul de identitate al părintelui la care locuiește statornic sau actul de identitate al reprezentantului său legal.

Dovada adresei de domiciliu se poate face în cazul cetățenilor români, cu unul din următoarele documente:

1) Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;

2) Declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevăzute la pct. 1, care poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul SPCLEP, a polițistului de ordine publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României;

3) Declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta unul din documentele prevăzute la pct. 1 și 2.

Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali.

4) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în registrul agricol;

5) Actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal pentru minorii cu vârsta între 14-18 ani.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:

– 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;

– 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;

– 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;

– permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

În cazul împlinirii vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

SPCLEP- Medgidia primește cereri de eliberare a actului de identitate și de stabilire a reședinței pentru cetățenii care locuiesc pe raza următoarelor unități administrativ teritoriale:

 • Muncipiul Medgidia
 • Comuna Ciocârlia
 • Comuna Cobadin
 • Comuna Cuza Vodă
 • Comuna Mircea Vodă
 • Comuna Saligny
 • Comuna Siliștea
 • Comuna Tortoman
 • Comuna Peștera

INFORMARE CU PRIVIRE LA TERMENUL DE ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

Termenul de eliberare a actelor de identitate reglementat prin dispozițiile legale în vigoare este de 30 de zile. Acesta poate fi prelungit cu cel mult 15 zile cu aprobarea  șeful SPCLEP.

 Termenul aproximativ de eliberare a actelor de identitate, la nivelul SPCLEP MEDGIDIA, înăuntrul termenului legal de 30 de zile este de:

 • 20 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate;
 • 5 zile lucrătoare pentru cărțile de identitate provizorii;
 • 5 zile lucrătoare pentru aplicarea vizei de reședință.

Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate întru-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului (ex: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/ bancare/ poștale, etc.), este necesar să se adreseze șefului SPCLEP, care, în funcție de documentele justificative prezentate, va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.

 

ÎNCETAREA VALABILITĂȚII MENȚIUNII PRIVIND DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA

În situația în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.L.E.P. cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliției Române.

În cazul în care se constată că persoana fizică în cauză nu mai locuiește la adresa declarată ca domiciliu, lucrătorul de la S.P.C.L.E.P. efectuează mențiuni cu privire la încetarea valabilității mențiunii privind domiciliul.

Lucrătorul de poliție desemnat să dea curs solicitării ia o declarație proprietarului imobilului care a primit în spațiu persoana în cauză și, după caz, altor persoane care locuiesc în imobil sau care pot oferi informații privind prezența persoanei la adresa respectivă și întocmește un proces-verbal.

Actul de identitate al persoanei aflate în una dintre situații se anulează de către lucrătorii cu atribuții pe linie de evidență a persoanelor.

În situația în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.L.E.P. cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate mențiunea de reședință la adresa imobilului proprietatea sa, nu mai locuiește la această adresă, se solicită efectuarea de verificări în teren de către structura teritorială a Poliției Române.

În situația în care proprietarul unui imobil sesizează, în scris, personalul S.P.C.L.E.P. cu privire la faptul că fostul proprietar are înscris în actul de identitate domiciliul sau reședința la adresa imobilului proprietatea sa, lucrătorul de la S.P.C.L.E.P. efectuează mențiuni cu privire la încetarea valabilității mențiunii privind domiciliul în baza documentului cu care face dovada proprietății.

Acte necesare:

 • sesizare
 • act de identitate al proprietarului, în original
 • documentul cu care face dovada proprietății, în original