Acte necesare

1. Cerere tip/adresă (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt solicitate);

2. Taxa pentru furnizare date -1 leu/persoană (se achită la casieria de la sediul Serviciului) sau prin transfer bancar în contul Primăriei Medgidia nr. RO43TREZ223221070203XXXXX CUI 4301456, deschis la Trezoreria Medgidia;

3. Dovada temeiului legal justificat se face prin următoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:

a. Cabinete individuale de avocaţi, cabinete asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată: 

– Certificat de grefa din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi părţile implicate în proces/încheiere de ședinţă/citaţie;

– act de identitate, legitimație vizată anual, în original;

–  Împuternicire avocaţială – original sau fotocopie cu mențiunea „Conform cu Originalul”;

b. Persoana fizică sau persoana juridică:

– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa şi părţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie; sau consimțământul scris și neechivoc al persoanei ale cărei date cu caracter personal sunt solicitate;

– act identitate;

c. Executori judecătoreşti:

– Adresă de solicitare;

d. Lichidatori judiciari:

– Hotărâre prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidării;

– Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;

– Document de la registrul comertului din care să rezulte numele acționarilor;